Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Identiteit van de ondernemer:

By Kelly
Schoonheidssalon en Medisch pedicure
Baroniestraat 19/
6247 EG Gronsveld
+310650461312
kelly@bykelly.nl
BTW NL: NL002293056B95
KVK: 61030198
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- De beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- Een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen By Kelly Schoonheidssalon en Medisch Pedicure en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, ben ik helaas genoodzaakt 50% van de behandelingskosten in rekening te brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag By Kelly Schoonheidssalon en Medisch Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. Indien u korter als 24 uur van tevoren afzegt, wordt 100% van de behandeling in rekening gebracht.

Zorg ervoor dat telefonisch of via mail contact wordt opgenomen. Waardoor ik een bevestiging kan geven.

3. Inspanningen

By Kelly Schoonheidssalon en Medisch Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. By Kelly – Schoonheidssalon en Medisch pedicure zal regelmatig bijscholing volgen voor de kwaliteit en diensten te verbeteren. By Kelly Schoonheidssalon en Medisch Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Betaling

By Kelly Schoonheidssalon en Medisch Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar via de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per tikkie te voldoen. Facturen op rekening worden betaald binnen zeven dagen factuurdatum. Na deze zeven dagen zal een herinnering worden gestuurd. Hierbij worden extra administratiekosten berekend. Indien de factuur na zeven dagen betalingsherinnering niet betaald zijn, zal er een incasso bureau ingeschakeld worden. Alle kosten hier van zijn voor cliënt.

5. Aansprakelijkheid

By Kelly Schoonheidssalon en Medisch pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat er door is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. By Kelly Schoonheidssalon en Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet By Kelly Schoonheidssalon en Medisch Pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan er aangegeven wordt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. By Kelly Schoonheidssalon en Medisch Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door By Kelly Schoonheidssalon en Medisch Pedicure en worden niet verstrekt aan derden zonder overleg.

7. Beschadiging & diefstal

By Kelly Schoonheidssalon en Medisch Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit wordt altijd gemeld bij de politie.

8. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van By Kelly Schoonheidssalon en Medisch Pedicure. Indien een klacht gegrond is, zal de By Kelly Schoonheidssalon en Medisch Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

9. Gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft By Kelly Schoonheidssalon en Medisch Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

TOP